Regelement

De turnvereniging draagt de naam G.T.V. dat staat voor Gym- en Turn Vereniging Ammerzoden. Zij trainen in sporthal ‘de Treffer’.

Recreanten

Elk lid is verplicht om zelf voor verenigingskleding te zorgen. Meisjes: een zwart met roze turnpakje, eventueel zwarte sokjes en zwarte turnschoentjes ( verkrijgbaar bij Creativefun in Kerkdriel). Jongens: een zwart (G.T.V.) T-shirt, zwarte sportbroek eventueel zwarte sokjes en zwarte turnschoentjes. Deze dienen door elk lid zelf aangeschaft te worden. Bij wedstrijden is deze kleding verplicht.

Selectie

Elk lid is verplicht om zelf voor verenigingskleding te zorgen. Wedstrijdkleding dient door elk lid zelf aangeschaft te worden Alle door de vereniging ter beschikking gestelde (eventueel gesponsorde) kleding blijft eigendom van de vereniging en bij uitschrijving dient deze kleding geretourneerd te worden aan de vereniging lees hier het beleidsstuk betreffende de selectie (pdf).

Alle in teamverband behaalde trofeeën horen thuis in de prijzenkast van de vereniging. Deze hangt in sporthal De Treffer.

Aanmelding van de leden geschiedt middels een inschrijfformulier welke verstrekt wordt door de technische leiding of u kunt deze invullen via de website De nieuwe leden zijn pas lid als het inschrijfgeld is betaald bij de ledenadministratie. Iedereen heeft recht op 2 kennismakingslessen.

Uitschrijving van leden geschiedt door schriftelijke opzegging, per kwartaal, bij de ledenadministratie. Alle leden zijn verplicht de ledenadministratie op de hoogte te stellen van wijzigingen van naam, adres, woonplaats en telefoonnummer. Opzegging van selectieleden kan alleen per jaar, voorafgaand aan start nieuwe seizoen.

Alle leden zijn verplicht de jaarlijkse contributie van de KNGU te betalen. Deze zal worden berekend met de contributie van de G.T.V. en wordt in kwartaal 1 geïncasseerd. Bij nieuwe leden zal deze per inschrijfdatum berekend worden.

Ziekte en verlet dienen tijdig doorgegeven te worden aan de technische leiding.

Tijdens de schoolvakanties van basisschool De Schakel te Ammerzoden zijn er geen lessen voor recreanten en freerunners, tenzij anders is verteld. De lessen voor de selectie gaan in de vakanties door (behalve in de zomervakantie) tenzij anders is verteld.

Geen enkel lid mag uit naam van de vereniging financiële verplichtingen aangaan zonder mondelinge en/of schriftelijke toestemming van het bestuur. Zonder deze toestemming kan het bestuur het betreffende lid zelf aansprakelijk stellen voor dergelijke verplichtingen.

Nieuw aangemelde leden worden als volgt “geplaatst”:

  • Op grond van leeftijd en groep in een recreantengroep

De technische leiding bepaald of een lid over kan gaan naar de opleidingsgroep, Jong Talent en later naar de selectiegroep.

De groepen worden aan het begin steeds opnieuw ingedeeld en ook tijdens een seizoen kan de indeling en/of de lestijden wijzigen.

Kinderen die tijdelijk uitschrijven in  verband met zwemlessen zijn geen inschrijfgeld verschuldigd bij her-inschrijving.

Kinderen die aan een wedstrijd deelnemen zijn verplicht om tijdig aanwezig te zijn voor de aanvang van de wedstrijd

Elk lid is verplicht om na de training of een wedstrijd de kleedkamer en sporthal schoon en opgeruimd achter te laten.

De vereniging is niet aansprakelijk voor het zoek- of kwijtraken van spullen, kleding, etc.

Het is niet toegestaan dat leden zelf toestellen opbouwen zonder toezicht van een train(st)er.

Voor ongevallen en schade is de vereniging en leden verzekerd bij de KNGU ( de reglementen zijn aldaar opvraagbaar).

De groepsgrootte bedraagt 10 tot 25 kinderen. Als er meer kinderen bijkomen, komen ze eerst op de wachtlijst. 25 kinderen is het maximum. Dit geldt voor recreanten per groep per train(st)er.

De contributie moet vooraf, per kwartaal worden betaald middels een automatische incasso. Als er meer dan twee leden uit één gezin zijn betaald het 3e lid 50% en het vierde lid 40% van de contributie.

Leden van de selectiegroep kunnen tijdens het seizoen niet naar een andere vereniging overstappen. En opzegging tijdens het seizoen is niet mogelijk. Leden van de selectiegroep zijn verplicht aan wedstrijden deel te nemen.

De leden dienen alle trainingsuren te volgen, m.u.v. ziekte/school, om uit te mogen komen op wedstrijden. Alles gaat in overleg met de technische leiding.

Aan clubkampioenschappen mogen alleen eigen leden van de G.T.V. deelnemen in klasse bepaald door de technische leiding.

Alle overige activiteiten die de vereniging organiseert zijn alleen voor de leden tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven wordt in aankondigingen en uitnodigingen.

In alle onvoorziene omstandigheden beslist het bestuur en/of de technische leiding.